Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Snacks and more” apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:

 • Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679.
 • saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Definīcijas

Personas dati – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts).

Klients – fiziska persona (datu subjekts), kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz identifikatoru, izmantojot personas datus, kas atrodas personas datu apstrādes sistēmā.

Personas datu apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana.

Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.

Pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Snacks and more” (turpmāk tekstā SIA “Snacks and more”).

Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Snacks and more”, reģ. Nr. 40103967235, juridiskā adrese – Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004

Personas datu apstrāde

SIA “Snacks and more” veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:

Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, SIA “Snacks and more” ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.

Leģitīmo interešu ievērošana – SIA “Snacks and more” ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu.

SIA “Snacks and more” e-veikalā veiktā darījumu izpildei – preces rēķina apstrādei un piegādei – SIA “Snacks and more” var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu interneta vietnē, klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai SIA “Snacks and more” varētu apkopot, izmantot, apstrādāt un pieņemt personisko informāciju, klienta pasūtījumu un veikt preces piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

Ievadot informāciju, klients piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar klienta pasūtījuma apstrādi.

Personas datu apstrādes nolūki

SIA “Snacks and more” iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.

SIA “Snacks and more” iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

 • vārds, uzvārds – klienta identificēšanai SIA “Snacks and more” e-veikalā;
 • adrese – SIA “Snacks and more” e-veikalā pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu klientam;
 • mobilā tālruņa numurs – SIA “Snacks and more ” e-veikalā noformēšanas laikā – saziņai jautājumos par e-veikalā pasūtīto preču piegādi vai citiem jautājumiem saistībā ar pasūtījumiem;
 • e-pasts – paziņojumu, kas nepieciešami SIA “Snacks and more” e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu SIA “Snacks and more” e-veikalā.

Personas datu apstrādes pamats un termiņš

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras klients ar SIA “Snacks and more” piekrišanu no viņa iegūst, lai izpildītu noslēgtā Distances līguma noteikumus, kā arī, lai turpmāk sazinātos ar klientu.

Klienta datu iegūšana notiek tad, kad klients sniedz kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi) SIA “Snacks and more interneta vietnē.

Klienta datu iegūšana notiek brīdī, kad klients veic pirkumus SIA “Snacks and more” interneta vietnē, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot informāciju, kas nepieciešama, lai atrunātu vēlamāko pirkuma īstenošanas veidu.

Veicot pirkumu SIA “Snacks and more” interneta vietnē, visa klienta personiskā informācija tiek uzskatīta kā konfidenciāla informācija, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

SIA “Snacks and more” var veikt arī citu ziņu ievākšanu, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu (ziņas par dzimumu, vecumu, valodu, uzturēšanās vietu) un kuri tiek apkopoti vienīgi statistiskiem nolūkiem.

Izmantojot iegūtos datus, SIA “Snacks and more” var informēt klientu par precēm, notikumiem un jaunumiem.

Personas datu saņēmēji

SIA “Snacks and more”, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, SIA “Snacks and more” izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:

 • valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;
 • personām, kuras sniedza SIA “Snacks and more” pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

Klienta tiesības saistībā ar SIA “Snacks and more” veikto personas datu apstrādi

Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), SIA “Snacks and more” nevarēs sniegt klientam preču pārdošanas pakalpojumu, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

Ievērojot to, ka SIA “Snacks and more” ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt šādos veidos:

 • nosūtot atsaukumu uz e-pastu info@pophouse.lv no e-pasta, kuru klients norādīja veicot pasūtījumu SIA “Snacks and more” e-veikalā
 • nosūtot atsaukumu pa pastu uz SIA “Snacks and more” juridisko adresi: Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004, norādot klienta vārdu, uzvārdu

Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret SIA “Snacks and more” veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt SIA “Snacks and more” veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu kādā no veidiem – e-pastā vai pa pastu. Klients ir tiesīgs prasīt:

 • labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot.
 • jebkurā laikā Klients var pieprasīt dzēst savu vārdu no grātavedības sistēmas, atsūtot e-pastu uz info@pophouse.lv, ja informāciju par precēm, notikumiem un jaunumiem saņemt vairs nevēlas.

Privātuma politikas izmaiņas

SIA “Snacks and more” var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas SIA “Snacks and more” mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.